Regulamin

Regulamin serwisu internetowego „CSO SIGMA” Platforma szkoleniowa i sprzedażowa kursów na Maszyn budowlane i UDT należąca do firmy CSO SIGMA

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulamin) określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu informatycznego strony internetowej www.e-operator.pl (dalej zwany:

Serwis), a także warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

 1. Usługodawcą jest Centrum Szkolenia Operatorów SIGMA Artur Krasny, ul. Warszawska 54. 05-310 Kałuszyn, Polska, NIP: 8222093087 (dalej zwany: Usługodawca)

 2. Użytkownikiem Serwisu (dalej zwany: Użytkownik) może być: osoba fizyczna, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz uzupełni i prześle formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, bądź zostanie zarejestrowana przez administratora Serwisu na wniosek pracodawcy Użytkownika.

 3. Serwis ma na celu sprzedaż kursów oraz dostarczenie materiałów, które wsierają w realizacji kursów dotyczących uprawnień na Maszyny budowlane oraz UDT.

II. Rodzaje i zakres usług

 1. Głównym celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikowi odbycia kursów dotyczących uprawnień na Maszyny budowlane i maszyny UDT. Odbywa się to poprzez: sprzedaż kursów i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla Użytkowników. (dalej zwane „Usługi”).

 2. Użytkownik po zakupie bądź zapisie na dany kurs otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych przez Usługodawcę (dalej zwane: „Materiały”).

 3. Informacja o odbyciu lub braku odbycia szkolenia w Serwisie przez danego Użytkownika może zostać udostępniona przez Usługodawcę firmie w której zatrudniony jest Użytkownik.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz rejestracja

 1. W celu rejestracji w Serwisie i korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych, która umożliwia przeglądanie stron internetowych.

 2. Aby dokonać samodzielnierejestracji w Serwisie: Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.e-operator.pl oraz potwierdzenia założenia konta poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.

 3. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 4. Administrator Serwisu ma prawo do rejestracji Użytkownika, w przypadku gdy firma w której jest zatrudniony kupiła kursy w ramach współpracy z Usługodawcą. Rejestracja Użytkownika odbywa się na podstawie danych dostarczonych przez firmę w której jest zatrudniony Użytkownik.

 5. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika odbywa się przez kliknięcie w link aktywacyjny, dostarczony na adres e-mail.

 6. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne jest z rozpoczęciem świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz z akceptacją Regulaminu Serwisu oraz wyrażeniem zgód marketingowych na prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem połączeń telefonicznych przez Centrum Szkolenia Operatorów SIGMA na podany numer telefonu mających na celu: obsługę szkoleń realizowanych w ramach serwisu oraz informowanie o bieżących usługach realizowanych przez firmę.

 7. Istnieje możliwość rejestracji użytkownika bez podania adresu e-mail. W takim przypadku dane do logowania zostają przekazane firmie, w której zatrudniony jest użytkownik. Firma otrzymująca dane do logowania dla swoich pracowników zobowiązana jest do przekazania zoobowiązana do przekazania poniższego regulaminu pracownikom, którym przekazuje dane do logowania.

 8. Użytkownik jest zobowiązany, aby nie udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu osobom trzecim.

 1. Usługi w ramach Serwisu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług w związku z dokonywaniem prac konserwacyjno-modernizacyjnych Serwisu oraz w przypadku awarii Serwisu.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z należytą starannością. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług w przypadku, gdy przyczyną przerwy są zjawiska siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia bądź połączenie zdarzeń i okoliczności, nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, bądź też niemożliwych do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, zjawiska atmosferyczne i działanie sił przyrody, epidemie, katastrofy, pożary, strajki, zamieszki, embarga, itp.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Użytkowników, które są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, chyba, że odpowiedzialność ta wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Usług wskazanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, którym jest ochrona praw Usługodawcy, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Ponadto w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być następujące podmioty dostarczające i zapewniające obsługę serwisową systemów informatycznych służących do przetwarzania tych danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje: prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 3. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: kontakt@cso-sigma.pl

 4. Użytkownik dokonując rejestracji podająć numer telefonu udziela zgody na otrzymywanie od administratora informacji handlowych drogą elektroniczną lub prowadzenie przez administratora marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem połączeń telefonicznych dotyczących. Udzielenie takiej zgody jest jest warunkiem koniecznym do rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez czas nieokreślony, chyba, że uprzednio udzielona zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie, bez jakiegokolwiek wpływu dla Użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@cso-sigma.pl

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z świadczeniem Usług przez Usługodawcę w formie pisemnej na wskazany adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@cso-sigma.pl

 2. Użytkownik zobowiązany jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu zdarzenia objętego reklamacją. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. W treści reklamacji Użytkownik zamieszcza swoje dane, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez Użytkownika w tym rozstrzygnięcie jakiego oczekuje od Usługodawcy.

 4. Postanowienia Usługodawcy są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie Materiały umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie objęte są prawami autorskimi Usługodawcy zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm) i Użytkownik może je wykorzystywać jedynie w zakresie odbywanych szkoleń i dozwolonego użytku osobistego.

 2. Użytkownik, bez zgody Usługodawcy dokonanej w formie pisemnej, nie może w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Materiałów lub udostępniać ich jakimkolwiek osobom trzecim.

  VIII. Postanowienia końcowe

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.10.2023.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie umieszczona w Serwisie lub przesłana w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich przekazania Użytkownikom.

 5. Usługodawca ma możliwość usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.3. Użytkownik w dowolnym momencie może bez podania przyczyny zrezygnować z świadczonych Usług i usunąć swoje konto z Serwisu poprzez wysłanie wniosku na adres: kontakt@cso-sigma.pl

 6. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu na adres kontakt@cso-sigma.pl

 7. Każdy z Użytkowników może zapoznać się z Regulaminem, które jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej pobranie jego treści i następnie utrwalenie.

 8. W kwestiach nieuregulowanych w treści Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 1.10.2023r.